Algemene voorwaarden

Terms and Conditions


1.     Algemeen

 1. Boottiek-Zeilmakerij van der Werf V.O.F., hierna te noemen Boottiek-Zeilmakerij van der Werf of van der Werf houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, zeilmakerij, fabricage en reparatie van scheeps- en watersportartikelen en kampeerartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
 2. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Boottiek-Zeilmakerij van der Werf, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Op alle geschillen welke in verband met de overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Breda  is in een dergelijk geval, indien het geschil tot haar absolute competentie behoort, bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2.     Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Boottiek/Zeilmakerij van der Werf slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Boottiek-Zeilmakerij van der Werf binnen veertien dagen nadat de opdracht mondelijk of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.  Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Boottiek-Zeilmakerij van der Werf het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.     Prijzen

 1. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is/zijn de prijs/prijzen steeds vermeld in € euro inclusief B.T.W., tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc.  In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Boottiek-Zeilmakerij van der Werf  gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4.     Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Goederen welke per express worden verzonden komen ook voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Boottiek-Zeilmakerij van der Werf te melden, bij gebreke waarvan Boottiek-Zeilmakerij van der Werf gerechtigd is  om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 2. De door Boottiek-Zeilmakerij van der Werf opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen, bevestigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen.
 3. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Boottiek-Zeilmakerij van der Werf gerechtigd de levering zonder nader aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
 4. Boottiek-Zeilmakerij van der Werf is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf  de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
 5. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment datde goederen het bedrijfterrein van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf hebben verlaten.
 6. Door Boottiek-Zeilmakerij van der Werf vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de

opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5.     Overmacht

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Boottiek-Zeilmakerij van der Werf niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Boottiek-Zeilmakerij van der Werf het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding  gehouden te zijn de uitvoering van de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 2. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf vallen.

6.     Aansprakelijkheid

Boottiek-Zeilmakerij van der Werf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf wordt aangetoond.

 1. Indien Boottiek-Zeilmakerij van der Werf onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt  tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuur bedrag.
 2. Boottiek-Zeilmakerij van der Werf zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Indien derden vergoeding van schade van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf claimen is de opdrachtgever gehouden Boottiek-Zeilmakerij van der Werf op eerste verzoek te vrijwaren.
 4. Boottiek-Zeilmakerij van der Werf zal niet aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in zijn bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Boottiek-Zeilmakerij van der Werf voor alle aanspraken dienaangaande.

7.     Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Boottiek-Zeilmakerij van der Werf geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Boottiek-Zeilmakerij van der Werf gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig.
 2. Opdrachtgever machtigt Boottiek-Zeilmakerij van der Werf om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.     Garantie

Boottiek-Zeilmakerij van der Werf verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Boottiek-Zeilmakerij bvan der Werf verstrekt.

 1. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Boottiek-Zeilmakerij van der Werf geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en eventuele garantiekaart. Bij het ontbreken van dit/deze bescheiden vervalt/vervallen alle aanspraken op garantie.
 2. De kosten van verzending door Boottiek-Zeilmakerij van der Werf naar  importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke Boottiek-Zeilmakerij van der Werf in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
 3. Gebreken aan geleverede goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van van der Werf , hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Boottiek-Zeilmakerij van der Werf / fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.
 4. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in, of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9.     Betaling

 1. Tenzij anders overeen gekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.
 2. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
 3. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
 4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Boottiek-Zeilmakerij van der Werf te maken buiten gerechtelijke incassokosten 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van €50,00 te betalen.

Page is underconstruction