Privacy beleid

1. Definities
a) Privacy beleid: dit privacy beleid;
b) Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming;
c) Website: www.zeilmakerij.com
d) Verwerkingsverantwoordelijke: Boottiek-Zeilmakerij P.B. van der Werf B.V. (hierna: Zeilmakerij van der Werf)
e) Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

2. Algemeen
Dit privacy beleid is van toepassing op de website: www.zeilmakerij.com. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Boottiek-Zeilmakerij P.B. van der Werf B.V., Brieltjenspolder 24, 4921PJ, Made.
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Zeilmakerij van der Werf.
Datum: 1 januari 2018

3. Wat doen wij?
Zeilmakerij van der Werf verwerkt de data die Gebruiker via een contactformulier dan wel via e-mail aan Zeilmakerij van der Werf verstrekt door het opslaan en bewaren van naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Daarnaast verzamelt Zeilmakerij van der Werf technische data en persoonsgegevens via cookies, waaronder het IP-adres. Zie ons Cookie Policy voor meer informatie omtrent het gebruik van Cookies.

4. Doeleinden
Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden:
a) Het toezenden van de nieuwsbrief;
b) Het beantwoorden van vragen van Gebruiker die via het contactformulier of anderszins aan Zeilmakerij van der Werf zijn gesteld;
c) Technische redenen, zoals optimalisatie van de website;
d) De doeleinden in het cookiebeleid, waaronder het opmaken van een profiel over Gebruiker, teneinde het online surfgedrag en de voorkeuren van Gebruiker vast te stellen;
e) Door de verzamelde data te combineren, kan een beeld geschept worden over de voorkeuren en het online surfgedrag van Gebruiker. Dit profiel wordt gebruikt om advertenties te laten zien en nieuwsbrieven te versturen die zijn afgestemd op de voorkeuren van Gebruiker.
Indien Zeilmakerij van der Werf de persoonsgegevens van Gebruiker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal Gebruiker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

5. Toestemming
De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker voor deze doeleinden vindt voor zover nodig plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 4. Gebruiker is niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden, kan Verwerkingsverantwoordelijke echter niet de in artikel 4 genoemde handelingen verrichten.
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Gebruiker trekt zijn toestemming in door dit mede te delen aan Zeilmakerij van der Werf.

6. Gerechtvaardigde belangen Verwerkingsverantwoordelijke
Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van Zeilmakerij van der Werf. De gegevens die Gebruiker hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om vragen (zo goed mogelijk) te kunnen beantwoorden. Daarnaast wil Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker graag op de hoogte houden van onder andere nieuwsberichten middels de nieuwsbrief. Tot slot wil Zeilmakerij van der Werf een goed werkende website aan kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van Gebruiker, al dan niet door middel van Google Analytics.

7. Cookies
Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid bevat verdere informatie omtrent het gebruik van cookies en de doeleinden voor het gebruik van cookies.

8. Bewaartermijn
a) Informatie toesturen via e-mail
De e-mailgegevens worden bewaard zolang Gebruiker geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief. Voor zover de gegevens uitsluitend bewaard zijn voor het beantwoorden van vragen, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze zo spoedig mogelijk na het beantwoorden van de vraag uit het systeem wissen. De maximale bewaartermijn bedraagt vijf jaar.

b) Het beantwoorden van vragen
De gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van vragen worden maximaal vijf jaar bewaard.

c) Technische redenen, zoals optimalisatie van de website
Persoonsgegevens die om technische redenen worden bewaard, zoals voor het optimaliseren van de website, worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. De maximale bewaartermijn bedraagt twee jaar.

d) Het opstellen van een online profiel over Gebruiker teneinde gerichte marketingacties uit te kunnen voeren
Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het opstellen van een online profiel worden maximaal twee jaar bewaard.

9. Toegang tot de persoonsgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het kader van de doeleinden toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker.
Gebruiker: Gebruiker heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Derde ontvangers: Voor bepaalde werkzaamheden schakelt Zeilmakerij van der Werf derde partijen in, zoals Google Analytics, FXW, Hotjar en Sharpspring. Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die zijn vereist bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder artikel 4. De persoonsgegevens van Gebruiker worden dus niet gedeeld met derden in verband met direct marketing ten behoeve van deze derde partijen.
Derde landen en internationale organisaties: De persoonsgegevens worden niet met derde landen en/of internationale organisaties gedeeld. De servers van Zeilmakerij van der Werf zijn geplaatst in Nederland.
Zeilmakerij van der Werf verstrekt de persoonsgegevens van Gebruiker enkel aan andere derden als toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties wanneer een wettelijke verplichting dit vereist.

10. Beveiliging
Verwerkingsverantwoordelijke gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van Gebruiker. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.
• De toegang tot de persoonsgegevens is gelimiteerd tot bepaalde personen binnen Zeilmakerij van der Werf;
• Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Sharpspring, die passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
• De opslaglocaties van Zeilmakerij van der Werf zijn fysiek beveiligd;
• De website van Zeilmakerij van der Werf maakt gebruik van een SSL-certificaat.

11. Rechten Gebruiker
Inzage: Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens te verlenen.
Rectificatie / verwijdering: Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.
Beperking: Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen:
• In de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
• Indien Gebruiker de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
• Indien Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar Gebruiker wel voor een bepaalde rechtsvordering;
• In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.
Wanneer Gebruiker een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Zeilmakerij van der Werf enkel nog de gegevens opslaan, maar niet gebruiken.
Menselijke tussenkomst: De gebruiker behoudt bij het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming het recht om menselijke tussenkomst te verzoeken en uitleg te vragen omtrent het genomen besluit.
Dataportabiliteit: Gebruiker heeft het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Gebruiker kan Zeilmakerij van der Werf verzoeken om de persoonsgegevens, die hij aan Zeilmakerij van der Werf heeft verstrekt, te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Klacht: Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Bezwaar
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van Gebruiker.
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profiling die hierop betrekking heeft. Indien hiervoor bezwaar is gemaakt, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor direct marketing verwerkt.”

13. Contact
Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met:

Boottiek-Zeilmakerij P.B. van der Werf B.V.,
Brieltjenspolder 24
Telefoonnummer: 0162 – 682316
E-mailadres: info@insails.com

Page is underconstruction